ALGEMENE VOORWAARDEN 6040WEBDESIGN.NL

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemene bepalingen
Artikel 3 – Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst
Artikel 7 – Vergoeding
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 11 – Omgaan met vertrouwelijke informatie
Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. gebruiker: de heer M. R. van der Manden, eigenaar van de eenmanszaak handelend onder de naam 6040 Webdesign, gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65418662.
b. wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie gebruiker een aanbod, aanbieding doet of een offerte toestuurt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met gebruiker, ook als bij de uitvoering van de overeenkomst derden worden betrokken; op iedere wijziging van een overeenkomst met gebruiker; op iedere aanvulling op een overeenkomst met gebruiker; op iedere vervolgopdracht aan gebruiker; op iedere offerte, iedere aanbieding en ieder aanbod van gebruiker; op alle rechtsverhoudingen van gebruiker met derden; op alle handelingen of rechtshandelingen ter voorbereiding van een overeenkomst met gebruiker; en op alle handelingen of rechtshandelingen ter uitvoering van een overeenkomst met gebruiker.
2.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zullen op het eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.
2.4 Als gebruiker de algemene voorwaarden soepel toepast, kan wederpartij daaraan geen rechten ontlenen: gebruiker mag altijd eisen dat de algemene voorwaarden strikt worden nageleefd.
2.5 Voor het gebruiksgemak zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden genummerd en zijn de artikelen voorzien van een titeltekst. Deze structuur beoogt echter niet alomvattend te zijn. Zo is het mogelijk dat onderwerpen in meerdere artikelen worden behandeld of dat bepalingen in samenhang met andere moeten worden gelezen. Wederpartij mag de structuur van deze algemene voorwaarden daarom niet als argument gebruiken ter onderbouwing van enige stelling met de strekking dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden verrassend is.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn met grote zorg opgesteld. Als echter een bepaling nietig is of vernietigd wordt, geldt dat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Als een bepaling nietig is of vernietigd wordt, geldt dat die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die in zoverre van gelijke strekking is dat de onderdelen die voor de nietigheid of vernietigbaarheid van doorslaggevende betekenis zijn achterwege blijven.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Iedere offerte, iedere aanbieding en ieder aanbod van gebruiker is vrijblijvend. Een offerte, aanbieding of aanbod heeft slechts betrekking op de dan betreffende situatie en geldt daarom niet automatisch voor toekomstige situaties.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn de prijzen genoemd in een offerte, aanbieding of aanbod exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
3.3 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van door haar of namens haar aan gebruiker opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop gebruiker zijn offerte, aanbieding of aanbod baseert.
3.4 Een offerte, aanbieding of aanbod van gebruiker kan slechts in zijn of haar geheel inclusief de algemene voorwaarden van gebruiker worden aanvaard. Als wederpartij aangeeft akkoord te gaan met een gedeelte van een offerte, aanbieding of aanbod, komt er geen overeenkomst tot stand, maar geldt dit als een tegenaanbod. Er komt dan pas een overeenkomst tot stand als gebruiker dit tegenaanbod uitdrukkelijk aanvaardt. Er komt dus ook geen overeenkomst tot stand als wederpartij aangeeft een aanbod te aanvaarden met toepassing van andere algemene voorwaarden dan die van gebruiker, zelfs niet als wederpartij daarbij aangeeft de algemene voorwaarden van gebruiker uitdrukkelijk van de hand te wijzen: een dergelijke actie geldt slechts als een tegenaanbod waarna er slechts een overeenkomst tot stand komt als gebruiker dit tegenaanbod uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker voert de werkzaamheden uit overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst schept voor gebruiker geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis. Gebruiker voert de werkzaamheden uit naar eigen inzicht.
4.2 Gebruiker voert de werkzaamheden uitsluitend uit ten behoeve van wederpartij. Derden kunnen aan de werkzaamheden van gebruiker geen rechten ontlenen. Artikel 9.10 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.
4.3 Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens en materialen die gebruiker nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voor gegevens of materialen die gebruiker niet opvraagt, maar waarvan wederpartij redelijkerwijs moet begrijpen dat gebruiker deze nodig heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden geldt dat wederpartij deze gegevens of materialen tijdig uit eigen beweging verstrekt aan gebruiker. Als gebruiker gegevens of materialen die hij nodig heeft bij het uitvoeren van de werkzaamheden heeft opgevraagd bij wederpartij is gebruiker bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden en de eventueel daarbij behorende termijnen op te schorten tot het moment dat gebruiker de gegevens of materialen heeft ontvangen. Artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.
4.4 Gebruiker is bevoegd voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen. Hierbij zal gebruiker de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikel 9.7 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.
4.5 Als er een planning is gemaakt of anderszins tijdafspraken zijn gemaakt met betrekking tot de door gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn de termijnen die in die planning of tijdafspraken zijn genoemd geen fatale termijnen, maar gelden zij slechts als richtlijnen waarbij geldt dat gebruiker zich tot het uiterste inspant de termijnen niet of althans zo min mogelijk te overschrijden.
4.6 Gedurende een situatie van overmacht is gebruiker of wederpartij niet verplicht uitvoering te geven aan de overeenkomst. De artikelen 5.5 en 9.4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
4.7 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
4.8 Gebruiker is uitdrukkelijk geen hostingprovider. Wederpartij sluit zelf een overeenkomst met een hostingprovider, machtigt gebruiker dit namens haar te doen of regelt anderszins zelf dat de diensten van een hostingprovider beschikbaar zijn. Artikel 9.8 van deze algemene voorwaarden is van
toepassing.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan slechts worden opgezegd tegen het einde van deze tijd, waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen.
5.2 De overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd wordt na verloop van deze tijd, behoudens tijdige opzegging, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
5.3 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van een maand in acht dient te worden genomen.
5.4 De overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een bepaald project of een bepaalde taak, zoals de opdracht tot werkzaamheden die buiten een pakket vallen, eindigt van rechtswege op het moment dat het project is afgerond of de taak is volbracht en kan niet tussentijds worden opgezegd.
5.5 Als er langer dan 30 dagen sprake is geweest van een situatie van overmacht hebben gebruiker en wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker wordt verstaan, maar niet uitsluitend; ziekte of arbeidsongeschiktheid; fouten door hostingproviders; fouten in Google of andere zoekmachines; fouten in Google Analytics; fouten in software of hardware of handelen of nalaten van derden waarvan gebruiker afhankelijk is; storingen in communicatieverbindingen; stroomuitvallen; branden; explosies; natuurrampen; handelen of nalaten van overheden; handelen of nalaten van hackers, crackers, script kiddies of internetcriminelen;
handelen of nalaten van wederpartij, zoals het aanpassen van de broncode of het zelfstandig aanbrengen of laten aanbrengen door een ander dan gebruiker van wijzigingen aan de website of webshop of het vermelden of laten vermelden van illegale teksten, afbeeldingen of andere materialen; of andere omstandigheden die niet aan gebruiker toerekenbaar zijn. De artikelen 4.6 en 9.4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
5.6 Na beëindiging van de overeenkomst is wederpartij zelf verantwoordelijk voor het functioneren en het onderhoud van de website of webshop. Artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden is van toepassing.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst
6.1 Gebruiker en wederpartij kunnen op ieder moment met elkaar afspreken de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 7 – Vergoeding
7.1 Wederpartij is aan gebruiker de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Bij overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft de vergoeding een overeengekomen bedrag per maand. Bij overige werkzaamheden betreft de vergoeding een overeengekomen bedrag per uur maal het aantal door gebruiker gewerkte uren. In afwijking van de vorige twee zinnen geldt dat gebruiker en wederpartij ook een vaste vergoeding kunnen overeenkomen.
7.2 Voor een overeenkomst waarin wederpartij maandelijks een vergoeding verschuldigd is geldt dat gebruiker bevoegd is op een termijn van drie maanden de maandelijks verschuldigde vergoeding te verhogen als hij dit uiterlijk drie maanden voor het ingaan van die verhoging aan wederpartij meedeelt. Als wederpartij niet akkoord gaat wil gaan met zo een prijsverhoging is zij tot het moment dat de prijsverhoging in zou gaan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van het moment dat
de prijsverhoging in zou gaan.
7.3 De overeengekomen vergoeding is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Gebruiker declareert aan wederpartij een verschuldigde vergoeding. De frequentie van declaratie is minimaal eens per drie maanden en maximaal eens per maand, tenzij gebruiker en wederpartij een andere frequentie van declaratie zijn overeengekomen.
8.2 Declaraties dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum.

8.3 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is wederpartij van rechtswege in verzuim en is wederpartij wettelijke rente verschuldigd. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, gebruiker wederpartij conform de wettelijke eisen heeft aangemaand en de in de aanmaning genoemde betalingstermijn ook wordt overschreden, is gebruiker bovendien bevoegd wederpartij incassokosten in rekening te brengen. Bovendien mag gebruiker indien de betalingstermijn wordt overschreden de werkzaamheden voor wederpartij opschorten totdat de declaratie is voldaan. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, gebruiker wederpartij conform de wettelijke eisen heeft aangemaand en de in de aanmaning genoemde betalingstermijn ook wordt overschreden gedurende het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst, is gebruiker tot het moment dat alle verschuldigde bedragen zijn ontvangen bovendien bevoegd de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, zoals een website of webshop, offline te halen. Artikel 9.5 van deze algemene
voorwaarden is van toepassing.
8.4 Wederpartij mag zich niet beroepen op verrekening of opschorting.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van gebruiker, of het nu gaat om beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van gebruiker wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat gebruiker onder de betreffende verzekering draagt.
9.2 Voor zover de in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden genoemde verzekering nog niet is afgesloten of voor zover om een andere reden geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar van gebruiker plaatsvindt is de aansprakelijkheid van gebruiker, of het nu gaat om beroepsaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid, beperkt tot een bedrag ter hoogte van tweemaal de overeengekomen vergoeding met een maximum van € 5.000,00. Als het gaat om een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt onder de overeengekomen vergoeding verstaan twaalf maal de verschuldigde vergoeding per maand. Als een vaste vergoeding is overeengekomen wordt die onder de overeengekomen vergoeding verstaan. Als het mede gaat om overige werkzaamheden wordt onder de overeengekomen vergoeding mede verstaan het overeengekomen bedrag per uur maal de som van het aantal door gebruiker gewerkte en nog te werken uren, waarbij het aantal door gebruiker nog te werken uren indien nodig door gebruiker wordt vastgesteld op basis van een redelijke schatting.
9.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door fouten door het gebruiken van door wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. De artikelen 4.6 en 5.5 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
9.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opschorting van de werkzaamheden. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het offline halen van diensten als bedoeld in de voorlaatste zin van artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden.
9.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door wederpartij aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade door het wijzigen of het offline halen als bedoeld in artikel 10.4 van deze algemene voorwaarden.
9.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen van derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
9.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van de betrokken hostingprovider, ongeacht of zo een tekortkoming, handelen of nalaten aan de hostingprovider kan worden toegerekend. Gebruiker is ook niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van de betrokken hostingprovider als gebruiker namens wederpartij een overeenkomst met de hostingprovider heeft gesloten. De betrekking tussen wederpartij en de hostingprovider staat uitdrukkelijk los van de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming, handelen of nalaten aan de zijde van welke derde dan ook die op welke manier dan ook van invloed is op enige website of webshop die door gebruiker is ontworpen of gebouwd, ongeacht of zo een tekortkoming, handelen of nalaten aan die derde kan worden toegerekend. Gebruiker is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat een door gebruiker ontworpen of gebouwde website of webshop is gehackt, gecrackt of anderszins onheus is gebruikt of benaderd.
9.9 Gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals gederfde winst of schade door bedrijfsstagnatie.
9.10 Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de werkzaamheden die gebruiker voor wederpartij verricht, heeft verricht of zal verrichten.
9.11 Geen van bovenstaande bepalingen beperkt de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van gebruiker.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Gebruiker behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem ontworpen of gebouwde websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, alle door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst.
10.2 Wederpartij krijgt slechts voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en niet aan derden overdraagbaar gebruiksrecht. Op het moment echter dat de overeenkomst een jaar heeft geduurd, geldt het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd. Deze omzetting naar onbepaalde tijd geldt alleen voor datgene, bijvoorbeeld een website of webshop, waarvoor de overeenkomst aan het begin
van dat jaar is aangegaan. Als echter bijvoorbeeld gedurende het eerste jaar van de looptijd van een
overeenkomst een nieuwe overeenkomst tot stand komt, geldt dat voor het hetgeen uit die nieuwe
overeenkomst voorkomt de overeenkomst opnieuw een jaar moet duren voordat het gebruiksrecht
voor onbepaalde tijd geldt. De omvang van het gebruiksrecht is beperkt tot hetgeen voortvloeit uit de
wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Meer specifiek voor het door gebruiker voor
wederpartij ontworpen logo geldt in afwijking van de vorige zinnen van dit artikel echter dat wederpartij
direct voor onbepaalde tijd een niet-exclusief en wel aan derden overdraagbaar gebruiksrecht krijgt op
grond waarvan zij het logo mag exploiteren, kopiëren of openbaren. Op grond van het in de vorige zin
genoemde gebruiksrecht mag wederpartij het logo bijvoorbeeld gebruiken voor weergave op
visitekaartjes of facturen, in brieven, e-mails of offertes, of in reclame-uitingen. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van gebruiker is het wederpartij derhalve niet toegestaan, behoudens voor
zover dit voortvloeit uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, de door gebruiker
ontworpen websites, webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, door hem uitgebrachte
offertes of al het andere dat voortkomt uit de overeenkomst, te exploiteren, te kopiëren of te
openbaren, ook niet op het moment dat de overeenkomst is beëindigd en ook niet wanneer het
gebruiksrecht voor onbepaalde tijd geldt. Als een gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd als bedoeld
in deze bepaling, doet dat niets af aan het feit dat gebruiker na beëindiging van de overeenkomst
geen verplichtingen meer heeft jegens wederpartij en derhalve niet aansprakelijk is voor bijvoorbeeld
schade door het minder of niet functioneren van de website of webshop. Artikel 5.6 van deze
algemene voorwaarden is van toepassing.
10.3 Wederpartij draagt er zorg voor dat de door haar aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere
materialen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het behoort
uitdrukkelijk niet tot de overeenkomst dat gebruiker onderzoek doet naar eventuele inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden. Artikel 9.6 van deze algemene voorwaarden is van
toepassing. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot de
aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen.
10.4 Gebruiker heeft te allen tijde het recht de door hem ontworpen of gebouwde websites, webshops,
reserveringssystemen, functionaliteiten, alle door hem uitgebrachte offertes en al het andere dat
voortkomt uit de overeenkomst te wijzigen indien hij weet of vermoedt dat het inbreuk maakt of
mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit geldt ook wanneer een
ontwerp door gebruiker en wederpartij al als definitief is bestempeld en ook wanneer de betreffende
website of webshop al gebouwd of online is. Voor zover dit nodig is voor het zo adequaat mogelijk
opheffen van de inbreuk of mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden heeft
gebruiker bovendien het recht de website of webshop tijdelijk offline te halen. Artikel 9.6 van deze
algemene voorwaarden is van toepassing.
10.5 Gebruiker heeft het recht zijn bedrijfsnaam te zetten op de door hem ontworpen websites,
webshops, reserveringssystemen, functionaliteiten, de door hem uitgebrachte offertes en al het
andere dat voortkomt uit de overeenkomst.
10.6 Na beëindiging van de overeenkomst is gebruiker geenszins verplicht de door wederpartij
aangeleverde afbeeldingen, teksten of andere materialen te bewaren.

Artikel 11 – Omgaan met vertrouwelijke informatie
11.1 Gebruiker en wederpartij zorgen ervoor dat de vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of van
derden ontvangen geheim blijft, tenzij gebruiker of wederpartij gehouden is tot openbaarmaking van
deze informatie op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijke uitspraak. Onder vertrouwelijke
informatie wordt verstaan informatie waarvan gebruiker of wederpartij aangeeft dat deze vertrouwelijk
is en informatie die naar haar aard vertrouwelijk is. Desalniettemin stemt wederpartij ermee in dat
gebruiker de voor wederpartij ontworpen en gebouwde website of webshop kan gebruiken voor
commerciële doeleinden, zoals de opname in een online portfolio, het gebruik in een bericht op Twitter
of het gebruik in een nieuwsbericht, en stemt wederpartij ermee in dat gebruiker bepaalde gegevens
uit Google Analytics kan gebruiken ter promotie van zijn werkzaamheden met betrekking tot SEO,
oftewel zoekmachineoptimalisatie. In de vorige zin wordt onder bepaalde gegevens slechts verstaan
de gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op de zoekmachineoptimaliteit van de website of
webshop, zoals informatie over bezoekersaantallen op verschillende momenten en informatie over de
waarde van de website of webshop op verschillende momenten, en wordt uitdrukkelijk niet verstaan
vertrouwelijke gegevens zoals informatie over de omzet van wederpartij.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op iedere overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 Voor zover bepalingen van dwingend recht zich er niet tegen verzetten geldt dat de bevoegde
rechter te Utrecht bij uitsluiting kennis zal nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband
houden met een overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij.
12.3 Gebruiker en wederpartij zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich redelijkerwijs
hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.